Privacy statement | Unilabs Nederland Skip to main content

Privacy statement

Bij Unilabs draait alles om zorg. Beschermen wat onze klanten belangrijk vinden, maakt deel uit van onze cultuur. Daarbij gaat het natuurlijk ook om hun persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens in onze organisatie altijd zo goed mogelijk beveiligd, en steeds de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming nageleefd. De tenuitvoerlegging van het EU-kader voor gegevensbescherming – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – legt nieuwe regels op die Unilabs zal naleven.

 

Waar staat Unilabs wat de AVG betreft?

Wij zetten ons in de verplichtingen van de AVG na te leven, elke keer dat persoonsgegevens aan ons worden toevertrouwd. Dat geldt niet alleen voor het verwerken van patiëntengegevens, maar ook van gegevens van onze werknemers, klanten, leveranciers, zakenpartners en alle andere personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten zakelijke relaties onderhouden.

Wij hebben de verplichtingen van de AVG goed onderzocht, daarbij geholpen door een toonaangevend bureau inzake gegevensbescherming. Wij hebben daarnaast een team voor gegevensbescherming samengesteld.

Verwerking van gegevens: De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke manier moeten worden verzameld en verwerkt, en alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Onze verwerkingsactiviteiten staan beschreven in een dataregister en hebben een wettelijke grondslag. Een verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Unilabs. Indien wij een beroep doen op derden om persoonsgegevens te verwerken, zijn onze verwerkers gebonden door een passende zorgvuldigheidsplicht vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Transparantie: De AVG stelt verplicht dat persoonsgegevens altijd worden gecontroleerd en dat de nodige stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat zij toereikend, relevant, beperkt, juist en geactualiseerd zijn. De manier waarop persoonsgegevens door Unilabs worden verwerkt, is volledig transparant. Persoonsgegevens worden in kaart gebracht om het mogelijk te maken ze te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te wijzigen of te wissen overeenkomstig de voorschriften van de AVG en de wensen van betrokkenen.

Gegevensbeveiliging: Gegevensbeveiliging is voor Unilabs van het grootste belang. Wij passen alle technische en organisatorische maatregelen die ons ter beschikking staan toe, om de hoogst mogelijke beveiliging  van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Volgende stappen

Bij Unilabs zetten we ons in voor een goede klantervaring. Wij blijven onze dienstverlening, daar waar nodig, aanpassen als gevolg van de nieuwe wetgeving. We zullen onze klanten, patiënten, leveranciers en regelgevende instanties daarbij voortdurend op de hoogte houden.

AVG biedt ons een mooie gelegenheid nauw samen te werken met alle organisaties in de gezondheidszorg om een betere zorg te leveren aan personen die op ons vertrouwen voor het beschermen van hun persoonsgegevens.

Meer informatie over de nieuwe vereisten die door de AVG worden gesteld is te vinden op de speciale website van de Europese commissie.

 

Privacy

Unilabs verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van uw medische diagnose en de daarmee verband houdende gekoppelde gegevens.

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hebt u recht op:

  • inzage dat u kunt uitoefenen door een kopie van uw persoonsgegevens aan te vragen;
  • rectificatie van uw persoonsgegevens als die onjuist of onvolledig zijn, en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • gegevenswissing, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, of onze gerechtvaardigde belangen;
  • overdraagbaarheid van gegevens, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming;
  • het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de verwerking berust op onze gerechtvaardigde belangen;
  • het bezwaar maken tegen het (digitaal) overdragen van mijn persoonsgegevens naar anderen.

De AVG vereist dat data verantwoordelijken de betrokkenen voorzien van informatie over hun verwerkingen en gerelateerde zaken en de rechten van de betrokkenen op een beknopte, transparante, leesbare en makkelijk beschikbare manier met gebruikmaking van duidelijke en eenvoudig taalgebruik.

 

Beveiliging

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar. 

 

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Unilabs hebben een geheimhoudingsplicht. (Huis)artsen en instanties aan wie gegevens worden verstrekt zijn ook gebonden aan geheimhouding. Dit betekent dat:

  • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
  • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
  • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen dan degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten (wettelijke verplichting);
  • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke of regionale instanties, kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen en Federatie Nederlandse Trombosediensten ten behoeve van managementinformatie.

 

Disclaimer e-mail

Wanneer u een e-mailbericht van Unilabs niet goed ontvangt of wanneer deze niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de verzender van het bericht. Informatie, verzonden in of met dit e-mail bericht, is, met name in geval van informatie in het kader van een medische behandeling, uitsluitend voor de behandelde, dan wel bij die behandeling betrokkene bestemd; openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden, zonder toestemming van Unilabs, is niet toegestaan. Unilabs is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die direct of indirect gevolg is van acties en/of besluiten die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie.

Unilabs legt uitsluitend persoonsgegevens vast voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Unilabs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. E-mail correspondentie kan door Unilabs worden bewaard en intern verder worden verspreid met het oog op het waarborgen van haar wettelijke verplichtingen en haar interne beleid, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Tevens kan e-mail worden bewaard vanuit het oogpunt van het onderhouden van een goede klantrelatie.

Welcome to the Unilabs Website

Continue to the main Corporate Website

OR: Select a Unilabs Country Website from the list below