Privacy statement | Unilabs Nederland Skip to main content

Privacy statement

Privacy

Bij Unilabs draait alles om zorg. Beschermen wat onze klanten belangrijk vinden maakt deel uit van onze cultuur. Daarbij gaat het natuurlijk ook om hun persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens in onze organisatie altijd zo goed mogelijk beveiligd, en steeds de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming nageleefd. De tenuitvoerlegging van het EU-kader voor gegevensbescherming – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – legt regels op die Unilabs Nederland naleeft. 

Waar staat Unilabs wat de AVG betreft?

Verwerking van gegevens: De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke manier moeten worden verzameld en verwerkt, en alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Onze verwerkingsactiviteiten staan beschreven in een dataregister en hebben een wettelijke grondslag. Een verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Unilabs. Indien wij een beroep doen op derden om persoonsgegevens te verwerken, zijn onze verwerkers gebonden door een passende zorgvuldigheidsplicht vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Transparantie: De AVG stelt verplicht dat persoonsgegevens altijd worden gecontroleerd en dat de nodige stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat zij toereikend, relevant, beperkt, juist en geactualiseerd zijn. De manier waarop persoonsgegevens door Unilabs worden verwerkt, is volledig transparant. Persoonsgegevens worden in kaart gebracht om het mogelijk te maken ze te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te wijzigen of te wissen overeenkomstig de voorschriften van de AVG en de wensen van betrokkenen.

Gegevensbeveiliging: Gegevensbeveiliging is voor Unilabs van het grootste belang. Wij passen alle technische en organisatorische maatregelen die ons ter beschikking staan toe, om de hoogst mogelijke beveiliging  van persoonsgegevens te waarborgen.

De AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene voorziet van informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens in heldere taal. Daarnaast is het belangrijk om de rechten van de betrokkenen op een beknopte, transparante, leesbare en eenvoudige wijze te delen. U kunt hier de informatie vinden die op u van toepassing is.

Welcome to the Unilabs Website

Continue to the main Corporate Website

OR: Select a Unilabs Country Website from the list below